Hem

Vår kom­pe­tens är er tryg­ghet vid repa­ra­tioner, ser­vice eller val av rätt reservde­lar.

Vår mål­sät­tning är att få en långsik­tig kon­takt med våra kun­der, och  vi ser alla delar som lika vik­ti­ga: repa­ra­tion, ser­vice och reservde­lar.

Vi har myck­et att erb­ju­da på JC Teknik!

  • Hög kom­pe­tens i verk­staden. Täck­er idag områ­den som avancer­ad svets, hydraulik, pneu­matik, elek­tron­ik, kyl­teknik, kon­struk­tion samt skärande bear­bet­ning.
  • Repar­erar idag alla märken inom jord­bruk, skog och entre­pre­nad.
  • Kan göra egna rit­ningar via CAD och därefter tillver­ka kom­po­nen­ter vid behov.
  • Vi har egen butik där vi säl­jer oljor, reservde­lar, verk­tyg och till­be­hör i oli­ka for­mer.
  • Med hjälp av våra mån­ga lever­an­tör­er hit­tar vi näs­tan alltid reservde­lar­na du sök­er