JC Teknik

Din Traktor och Maskinpartner
Jordbruksmaskiner, Skogsmaskiner och Entreprenadmaskiner

logos

Vår kom­pe­tens är er tryg­ghet vid repa­ra­tioner, ser­vice eller val av rätt reservde­lar.

Vår mål­sät­tning är att få en långsik­tig kon­takt med våra kun­der, och  vi ser alla delar som lika vik­ti­ga: försäljn­ing, ser­vice och reservde­lar.

Vi har myck­et att erb­ju­da på JC Teknik!

  • Hög kom­pe­tens i verk­staden. Täck­er idag områ­den som avancer­ad svets, hydraulik, pneu­matik, elek­tron­ik och kyl­teknik.
  • Repar­erar idag alla märken inom jord­bruk, skog och entre­pre­nad.
  • Kan färdigstäl­la egna rit­ningar via CAD, och därefter tillver­ka kom­po­nen­ter vid behov.
  • Vi har egen butik där vi säl­jer oljor, reservde­lar,  verk­tyg och till­be­hör i alla for­mer.
    Vi har även en webb­shop som just nu fylls på med artik­lar
    http://shop.jcteknik.se
  • Efter­som vi har ett utar­be­tat kon­tak­t­nät av lever­an­tör­er, så har vi sto­ra möj­ligheter att säl­ja rätt pro­dukt till dig.

 

logset_deutz